You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

AVRUPA RESÜSİTASYON KONSEYİ İLK YARDIM REHBERİ

 

Section 8

First Aid

D. Zideman, A. Handley, T. Djärv, E. Singletary, P. Cassan,

E. De Buck, B. Klaassen, D. Meyran, V. Borra, D. Cimpoesu

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı

First aid is often a critical part of the management of injuries and sudden illness. Despite the current concerns about coronavirus disease 2019 (COVID-19), and the focus on the prevention of its spread and treatment, injuries and illnesses unrelated to coronavirus still occur. The delivery of prompt first aid management may prevent an additional burden on the health system by managing simple injuries or illnesses on site rather than calling for an ambulance or taking the casualty to hospital. It may also prevent the unnecessary exposure of the casualty to the virus.

İlk yardım genellikle yaralanmaların ve ani hastalıkların yönetiminin kritik bir parçasıdır. 2019 korona virüs hastalığı (COVID-19) ve yayılmasının ve tedavisinin önlenmesine odaklanan endişelere rağmen, korona virüs ile ilgili olmayan yaralanmalar ve hastalıklar hala devam etmektedir. Doğru ilk yardım yönetiminin sağlanması, bir ambulans çağırmak veya yaralıyı hastaneye götürmek yerine, sahadaki basit yaralanmaları veya hastalıkları yöneterek sağlık sistemi üzerindeki ek yük önlenebilir. Ayrıca yaralıların virüse gereksiz yere maruz kalması da önlenebilir.

Serious injuries and illness will, however, still require medical care and the assessment and treatment of such individuals should not be delayed because of fear of COVID-19. There are only a few changes to the current recommended first aid protocols, most of which relate to the prevention or minimisation of the risk of virus transfer.

Bununla birlikte, ciddi yaralanmalar ve hastalıklar hala tıbbi bakım gerektirecektir ve COVID-19 korkusu nedeniyle bu kişilerin değerlendirilmesi ve tedavisi ertelenmemelidir. Şu anda önerilen ilk yardım protokollerinde, birçoğu virüs transferi riskinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ile ilgili sadece birkaç değişiklik vardır.

During the COVID-19 pandemic:

  • Assume that any casualty has COVID-19 and manage appropriately. The casualty

may be asymptomatic and yet still be a virus carrier.

  • If the casualty is a household contact of the care provider and infected with

COVID-19, that provider has likely already been exposed and may be willing to

provide direct first aid.

COVID-19 salgını sırasında:

• Herhangi bir yaralıda COVID-19 bulunduğunu varsayın ve uygun şekilde yönetin. Yaralı belirti göstermiyor olabilir ve yine de bir virüs taşıyıcısı olabilir.

• Eğer yaralı ilk yardımı yapan kişinin hane halkından biri ise ve COVID-19 enfeksiyonu varsa muhtemelen ilk yardımı yapan kişi de COVID-19’a maruz kalmıştır ve ilk yardım yapmaya isteklidir.

If the casualty is not a household contact:

• Follow national advice on social distancing and the use of personal protective equipment (PPE) wherever possible.

• The use of PPE (gloves, masks, eye-protection, etc) may not be applicable to all first aid, but care should always be taken to protect the casualty and the first aid provider.

• Those key workers with a duty of care should put on the appropriate PPE

and provide first aid without further delay.

• If the casualty is responsive and able to follow selfcare advice, provide first aid advice from a safe (2m) distance. If the casualty has a face cover/ mask available, encourage them to wear it while being cared for. Family members, if willing, may be coached to provide direct first aid. It may also be necessary to provide dressings, bandages, etc. from outside the immediate contact area.

• If the casualty is unresponsive or unable to provide selfcare then it may be necessary to provide direct care. However, the casualty and the first aid provider must be aware of the risk of virus transfer.

Yaralı bir aile içi temas değilse:

• Sosyal mesafe ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı ile ilgili ulusal tavsiyelere uyun.

• KKE (eldiven, maske, göz koruması vb.) Kullanımı tüm ilk yardımlara uygulanamayabilir, ancak yaralıyı ve ilk yardım sağlayıcıyı korumak için daima dikkatli olunmalıdır.

• Bakım yükümlülüğü olan kilit çalışanlar uygun KKE'nı kullanmalı ve daha fazla gecikmeden ilk yardım sağlanmalıdır.

• Yaralı duyarlıysa ve kendi kendine bakım tavsiyelerini takip edebiliyorsa, güvenli (2m) mesafeden ilk yardım tavsiyesi verin. Yaralıda maskesi varsa, bakım sırasında giymelerini teşvik edin. Eğer isterlerse ve mümkünse aile üyeleri, doğrudan ilk yardım sağlamak için destek alınabilir. Acil temas bölgesinin dışından pansuman, bandaj vb. temin etmek de gerekebilir.

• Yaralı tepki vermiyorsa veya kendi kendine bakım sağlayamıyorsa, doğrudan bakım sağlanması gerekebilir. Ancak, yaralı ve ilk yardım sağlayıcı virüs transferi riskinin farkında olmalıdır.

Sequence of actions for bystander care of a casualty outside of the household:

• Call for medical assistance immediately.

• Where possible wear gloves when touching or handling the casualty.

• Wear a face cover/mask if available and consider placing a face cover/ mask over the face of the casualty.

• Only handle/touch what is absolutely essential, remembering that all surfaces in and around the casualty may be contaminated by the virus..

• Only provide essential direct first aid in order to limit your exposure time. This may include controlling significant bleeding, applying a dressing, use of an adrenaline autoinjector, assessing for responsiveness by shaking the person and shouting, and positioning of a casualty.

Following completion, it is essential to:

• remove and dispose of any PPE

• wash your hands thoroughly with soap and hot water for at least

20 seconds

• wash all your clothing as soon as practicable

• be prepared to self-isolate and follow national guidance if you develop COVID-19 symptoms after providing direct first aid

Hane halkı dışındaki bir yaralıya bakan kişinin bakımı için yapılacak işlemlerin sırası:

•  Derhal tıbbi yardım çağırın.

• Mümkünse yaralıya dokunurken ya da taşırken eldiven giyin.

• Varsa bir maske takın ve yaralıların yüzüne bir maske yerleştirmeyi düşünün.

• Yaralıların içindeki ve çevresindeki tüm yüzeylerin virüs tarafından kontamine olabileceğini hatırlayarak, sadece kesinlikle gerekli olan şeyleri kullanın / dokunun.

• Maruz kalma sürenizi sınırlamak için yalnızca gerekli olan ilk yardımı sağlayın. Bu, önemli bir kanamanın kontrolünü, bir pansumanın uygulanmasını, kişiyi kontrol ederek ve seslenerek yanıt vermesini değerlendirmeyi ve bir yaralıyı konumlandırmayı içerebilir.

Tamamlandıktan sonra aşağıdakiler gereklidir:

• herhangi bir KKE'nı kaldırmak ve imha edilmeli,

• eller sabun ve sıcak su ile 20 saniye süreyle

yıkanmalı,

• tüm giysileriniz mümkün olan en kısa sürede yıkanıp temizlenmeli,

• doğrudan ilk yardım sağladıktan sonra COVID-19 belirtileri geliştirirseniz, kendi kendini izole etmeye ve ulusal düzeyde yayınlanan kurallar takip edilmelidir.