Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti

 

Ya?l? ve hasta bak?m?na yönelik faaliyetler sürecinde Evde Bak?m Sunumu talebi ortaya ç?kt?. Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi ’ne evde bak?m hizmeti almak isteyenlere e?itim alm?? bak?c? adaylar? yönlendirilmeye ba?land?.

Hasta ve ya?l?n?n ihtiyac?na göre belirlenen Evde Bak?m Sa?l?k sistemi aile hekimi, bran? hekimleri, fizyoterapist, konu?ma terapisti, sosyal çal??mac?lar, beslenme uzman?, hem?ire ve bak?c?dan olu?tu. Her hasta ve ya?l?ya özel bak?m plan? haz?rlanarak bak?c?ya temel e?itiminin yan? s?ra hasta ya da ya?l?n?n ba??nda bire bir e?itimler de verildi. Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi ’ne ait Kükürtlü’de bulunan bir daire kuruma gayrimenkul ba??? yapan hasta ve ya?l?lara tahsis edilerek Ba???ç? Konukevi ad? alt?nda 2005 y?l?nda faaliyete geçti. Ya?am?n? tek ba??na idame ettiremeyecek o l an ba???ç?lar?n kabul edildi?i Konukevi’nde t?bbi deste?in yan? s?ra 24 saat bak?c? hizmeti de verildi. Konukevi’nde kalan ba???ç?lar?n tüm giderleri ise ?ube taraf?ndan kar??land?.

K?z?lay Bursa ?ubesi bünyesinde, herhangi bir nedenle yeti kayb? olan ki?ilerin (ya?l?, hasta, özürlü) al??t?klar? kendi ev ortamlar?nda, kültür ve al??kanl?klar?ndan kopar?lmadan fiziksel ve sosyal alanlarda, mevcut potansiyellerini harekete geçirerek, günlük aktivitelerini yapmalar?na ve sosyal hayata kat?lmalar?na destek vermek ve ya?am kalitelerini yükseltmek amac?yla “Evde Bak?m” hizmeti verilmektedir

 

1 -Evde Sa?l?k Hizmetleri Sunumu

 

a) Bireyin de?erlendirilmesi ve tan?lanmas? – (Doktor ve Evde Bak?m Hem?iresi)b) ?laç tedavisi – (Doktor, hem?ire ve sa?l?k memuru)
c) Sonda tak?lmas? ve ç?kar?lmas?– (Doktor, hem?ire ve sa?l?k memuru) d) Mayi tak?lmas?, takibi ve ç?kar?lmas?– (Hem?ire ve sa?l?k memuru)
e) Torakotomi temizli?i – (Doktor, hem?ire ve sa?l?k memuru)
f) Pansuman– (Doktor,hem?ire ve sa?l?k memuru)
g) Yatak yaralar?n?n bak?m?– (hem?ire ve sa?l?k memuru)
h) Doktorun önerdi?i di?er hizmetler vb. – hem?ire ve sa?l?k memuru
i) Terapi hizmetleri – fizyoterapist ve psikolog
j) Beslenme – Diyetisyen
k) Sosyal hayata kat?l?m? – Sosyal Hizmet Uzman? ve hem?ire

 

 

2-Bak?m Hizmetleri Sunumu

a) Ki?isel bak?m (vücut temizli?i, giydirip-soyundurma, sabah ve ak?am hijyenik tuvalet, yatak yaralar?n?n önlenmesi, yatak ve oda temizli?i vb.)- Mobilizasyon
b) Mobilize edilmesi (harek et)- Fizyoterapist-hem?ire-bak?c?
c) Pozisyon verme – Hem?ire, bak?c?
d) Yemek yedirme- Hem?ire, bak?c?
e) Ev kazalar?ndan koruma- Hem?ire, bak?c?
f) Hastal?klardan koruma- Hem?ire, bak?c?
g) Temizlik ve hijyen- Hem?ire, bak?c? h) Yatak içinde hareket- Hem?ire, bak?c?
i) Egzersizleri yapt?rma- Fizyoterapist- hem?ire-bak?c?
j) ?drar ve d??k?lamada bak?m vb. – Hem?ire, bak?c?
k) Sosyal hayata kat?l?m – Sosyal Hizmet Uzman?, hem?ire
l) Psiko-sosyal destek – Psikolog, hem?ire

2010-2011-2012 y?llar? içerisinde do?rudan ula??lan ki?i say?s?: 84
2010-2011-2012 y?llar? içerisinde dolayl? ula??lan ki?i say?s?:
Hasta yak?nlar?: 84 x 6=504
Bak?c?: 70
Bak?c? yak?nlar?: 70 x 6=420
Sa?l?k Personeli:84
TOPLAM: 1.162 K???

 

 

 

 Johnny Manziel Womens Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz