İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri Eğitimi

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki önemli gelişmeler Sanayi Devrimi ile birlikte yaşanmaya başlanmıştır.  30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” da İşverenlerin sorumluluğu şöyle tanımlanmaktadır;

İşverenler; İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konularında bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Ayrıca; mevcut İSG Mevzutındaki “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” nin 4. maddesine göre;

Firmanın, mevcut iki işyerindeki çalışanlar danışman uzman tarafından, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirilecek, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlanacak ve eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimlere alt işveren çalışanları, çıraklar ve stajyerlerde katılabilecektir.

Eğitim programı hazırlanırken yöneticiler, bölüm şefleri ve teknik elemanlardan fikir alınacak, birimlere özgü eğitimlere ağırlık verilecektir.

Bu yasal zorunluluk ,İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda karşı karşıya kalınan maliyetleri en alt seviyelere getirmesi önemli faydalarından biri olmakla beraber; eğitimler sayesinde çalışanların daha bilinçli bir hale getirilmesi ile kişilerin hem çalışma hayatında hem de kendi günlük hayatlarında belli bir gelişme kaydedilecektir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL PRENSİPLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkeleri, kapsamı ve içeriği, idari ve cezai yaptırımlar
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde bulundurulacak belgeler, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yükümlülükleri
  • İş güvenliğinin temel ilkeleri, örnek uygulamalar, iş güvenliği önlemlerinin nitelikleri, teknikleri
  • İşyeri çalışma ortamındaki tehlike kaynakları ve riskleri saptama süreci
  • İş kazaları, tanımı, istatistikler, örnek olaylar, oluşumu,nedenleri, analizi, değerlendirilmesi, raporlanması
  • İş kazalarının hukuksal boyutu, idari ve cezai yaptırımlar, maddi, manevi ve rücu tazminat davaları

Eğitim gününden birkaç gün evvel firmanız ziyaret edilerek tehlikeli ortamlarınız ve tehlikeli hareketler gözlemlenerek, fotoğraf çekilir. Bu çekimler eğitim esnasında çalışan personel ile tartışmak ve farkındalık yaratmak içindir.

Eğitim süresi :3 saat

ADA’M Teknik, Eğitim  Danışmanlık Eğitimcisi:

Mevhibe Mehtap Oğuz          –B sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı

Zeynep Sezen                             –C sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı

Beyhan Bircan                          –C sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı

Elvan Er                                         –C sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı

 

Uygulama:

İSG Eğitimleri Firmanın faaliyet alanına  göre planlanması ve bu bölgelerdeki tehlikeler dikkate alınarak eğitimin organize edilmesi.

Eğitim yeri: Firmanın uygun gördüğü eğitim salonu

 

Fiyatlandırma ve  Ödeme Planı : Sözleşme konusu eğitim hizmeti  bedeli aşağıdaki şekilde ödenir.

Bedel     : Bir oturumeğitim bedeli               =  350 TL + % 18 KDV/ (3 SAAT) /bir oturum

Eğitime katılacak personel sayısı maksimum: 40 kişi

Oturum sayısı ve Firma faaliyet alanlarına göre eğitimlerin organize edilmesi Firma İnsan Kaynakları Yöneticisi veya İşveren & İşveren vekili ile gerçekleştirilecektir.

 

Ödeme fatura tarihini takiben ilk Cuma günü  peşin olarak talep edilmektedir.

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz