Eğitim Hizmetleri

 

E?itim, Gelece?e Yap?lan En Büyük Yat?r?md?r.

E?itimi, gelece?e yap?lan en büyük yat?r?m olarak gören K?z?lay Bursa ?ubesi hizmet kalitesini artt?rmak amac?yla kendi personeline yönelik düzenledi?i kurum için verimlili?i artt?rma e?itimleri ve toplumsal iyile?tirmeyi amaçlayan halk e?itimleriyle kurum ve kurulu?lara özel kapasite geli?tirme e?itimleri düzenlemektedir.

Afet Zararlar?n? Azaltma, Yap?sal Olmayan Tehlikelerin Azalt?lmas?, ?lkyard?m, ?leti?im Becerileri, Hijyen, H?v/A?ds, Üreme Sa?l??? ve Cinsel Sa?l?k, Evde Hasta ve Ya?l? Bak?m? konular?nda y?lda ortalama 5.000 ki?iye e?itim-seminer verilmektedir.

K?z?lay Genel Merkezi ba?ta olmak üzere Alman K?z?lhaç?, ?talyan K?z?lhaç? ve di?er K?z?lay ?ubeleri ve K?z?lhaç Organizasyonlar?yla birlikte e?itim modelleri haz?rlamakta ve uygulamaktad?r.

Bursa Valili?i, ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, Bursa Büyük?ehir Belediyesi, ?tfaiye Daire Ba?kanl???, ??kur, Sivil Toplum Kurulu?lar? ve Özel Sektör Kurulu?lar?yla ortak düzenlenen e?itimlerde kurumlara özel ihtiyaç tespitleri yap?larak e?itim modellerine kurum yöneticileriyle birlikte karar verildikten sonra uygulanmaktad?r.

 

E??T?M PROGRAMLARI

E?itim Modüllerinde Tüm ?tfaiyeciler Birli?i Onursal Genel Ba?kan?, Bursa Büyük?ehir Belediyesi ?tfaiye Daire Ba?kanl???, Uluda? Üniversitesi K?z?lay ?ubesi gibi ilgili kurum ve kurulu?larla i?birli?i yap?lmaktad?r.

?? SA?LI?I VE GÜVENL??? E??T?MLER?

·         ?lkyard?m E?itimi

·         Afet Zararlar?n? Azaltma E?itimi

YOTA (Yap?sal olmayan tehlikeleri azaltma)

Acil Eylem Plan?

·         Yang?n E?itimi

·         Arama Kurtarma E?itimi( Hafif Arama Kurtarma)

·         Hijyen E?itimleri

Ki?isel Hijyen

Çal??ma Alan?nda hijyen (?? Hijyeni)

Okulda Hijyen

Mutfak Hijyeni

 

D??ER E??T?MLER

·         Evde Hasta ve Ya?l? Bak?m? E?itimleri

·         Üreme Sa?l??? E?itimleri

·         ?leti?im Becerileri E?itimleri

·         HIV-AIDS E?itimleri

 

 

?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itimleri  Yasal Dayanaklar?

Sa?l?k Bakanl??? ?lk Yard?m Yönetmeli?i

( 22.05.2002 tarih ve 24762 Say?l? Resmi Gazete) – R.G.  Tarihi:18.03.2004  R.G. Say?s?:25406

?lk yard?mc? ve zorunlu ilk yard?mc? istihdam?

“Madde 16- ilgili mevzuata göre a??r ve tehlikeli i?ler kapsam?nda bulunan i? yerlerinde, her on personel için bir, tüm kurum ve kurulu?larda istihdam edilen her yirmi personel için bir, olmak üzere,  bu yönetmeli?e göre yetkilendirilmi? merkezden en az “Temel ?lkyard?m E?itimi” sertifikas? alm?? “?lkyard?mc?n?n bulundurulmas? zorunludur.”

 

?? Sa?l??? ve Güvenli?i Kanunu

Tarih: 30.06.2012 Say?: 28339

 Madde 10/4: Acil durum planlar?, yang?nla mücadele ve ilkyard?m

 Madde 11/C: Özellikle ilkyard?m , acil t?bbi müdahale, kurtarma ve yang?nla mücadele konular?nda i? yeri d???nda kurulu?larla irtibat sa?layacak düzenlemeleri yapar.

Madde 16: ?? yerinde i? sa?l??? ve güvenli?inin sa?lanmas? ve sürdürülebilmesi amac?yla i?veren çal??anlar? ve çal??an temsilcilerini, i?yerinin özelliklerini de dikkate alarak a?a??daki konularda bilgilendirir.

 Madde 16/C: ?lkyard?m ola?and??? durumlar, afetler ve yang?nla mücadele ve tahliye i?leri konusunda görevlendirilen ki?iler

Madde 23: Ayn? çal??ma alan?n? birden fazla i?verenin payla?mas? durumunda, i?verenler i? hijyeni ile i? sa?l??? ve güvenli?i önlemlerinin uygulanmas?nda i? birli?i yapar.

 

Yönetmelikler

29.12.2012-28512 say?l? Resmi Gazete

?? güvenli?i uzmanlar?n?n görev, yetki, sorumluluk ve e?itimler hakk?nda yönetmelik

Madde 5: ?lkyard?m ve acil tedavi ile koruyucu sa?l?k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 13/C: Kaza, yang?n, do?al afet vb.acil müdahale gerektiren durumlar?n belirlenmesi, acil durum plan?n?n haz?rlanmas?, gereken uygulamalar?n organizasyonu ile ilgili, birim, kurum ve kurulu?larla i? birli?i yap?lmas?

 

?? SA?LI?I VE GÜVENL??? E??T?MLER? E??T?MC? VE ÜCRET TABLOSU

 

 

E??T?M

E??T?MC?

ÜCRET

?lkyard?m E?itimi

?lkyard?m E?t.Mrk.Md.ve e?itimcileri

Temel ?.Y.E?t: 240 TLYenileme ?.Y.: 120 TL

Afet Zararlar?n? Azaltma E?itimi

 Türk K?z?lay? Uluda? Üniversitesi ?ubesi

Saat Ücreti (15 TL)*Ki?i

Yang?n E?itimi

Bursa Büyük?ehir Belediyesi ?tfaiye Daire Ba?kanl???

Grup say?s?na göre 35 TL -40 TL

Arama Kurtarma E?itimi

 Bursa Büyük?ehir Belediyesi ?tfaiye Daire Ba?kanl???

 Saat Ücreti (15 TL)*Ki?i

Genel Hijyen E?itimi

?lkyard?m E?t.Mrk.Md.ve e?itimcileri (Sevim Tanr?kulu, Mürvet Ar?, Meltem Ceyhan, Egemen Dere)

Saat Ücreti (15 TL)*Ki?i

Evde Hasta Ya?l? Bak?m? E?itimi

E?itim Alan Gönüllü Hem?ireler

1,000 TL

Üreme Sa?l??? ve Cinsel Sa?l?k E?itimi

Gençlik Gönüllüsü-Mert Ertural

Ücretsiz

Do?ru Beslenme E?itimi

Gönüllü Beslenme Uzman?-Merih Eskicio?lu

Saat Ücreti (10 TL)*Ki?i

?leti?im Becerileri E?itimi

 Gönüllü E?itimciler

Saat Ücreti (10 TL)*Ki?i

HIV/AIDS E?itimi

Gençlik Gönüllüsü-Mert Ertural

Ücretsiz

 Artie Burns Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz