Temel İlkelerimiz

?NSANLIK

Sava? alan?nda yaral?lara ayr?m gözetmeksizin yard?m etme iste?inden do?an K?z?lay, her nerede olursa olsun insan ?st?rab?n? ulusal ve uluslararas? kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amac? insan hayat?n?n, sa?l???n?n korunmas? ve insan onuruna sayg? duyulmas?n?n sa?lanmas?d?r. Bütün insanlar aras?nda kar??l?kl? anlay???, dostlu?u, i?birli?ini ve kal?c? bar??? destekler.

 

AYRIM GÖZETMEMEK

K?z?lay, milliyet, ?rk, dini inanç, s?n?f veya siyasi dü?ünce fark? gözetmez. ?nsan ?st?rab?n?, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çal???r.

 

TARAFSIZLIK

K?z?lay, herkesin güvenini kazanmak amac?yla, dü?manl?klara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ?rksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

 

BA?IMSIZLIK

K?z?lay ba??ms?z bir kurumdur. K?z?lay, insanc?l faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yard?mc?s? olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalar?na tabii, ancak kendisine her daim Uluslararas? K?z?lay-K?z?lhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olana?? veren bir özerkli?e sahiptir.

 

HAYIR KURUMU N?TEL???

K?z?lay, hizmetlerinden hiçbir ?ekilde ç?kar gözetmeyen gönüllü bir yard?m kurumudur.

 

B?RL?K

Türkiye’de “K?z?lay” ad? alt?nda tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese aç?kt?r. ?nsanc?l faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak ?ekilde yürütür.

 

EVRENSELL?K

Di?er ülke ulusal dernekleri ile e?it statüye sahip ve kar??l?kl? yard?mla?mada onlarla e?it sorumluluklar? ve görevleri payla?an K?z?lay, dünya çap?nda bir organizasyonun içinde yer al?r.

 Martin Frk Authentic Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz