Hakkımızda

KIZILAY, SAVA? ALANINDA YARALANAN YA DA HASTALANAN ASKERLERE H?ÇB?R AYRIM GÖZETMEKS?Z?N YARDIM ETMEK ARZUSUNDAN DO?MU?TUR.

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanl? Yaral? ve Hasta Askerlere Yard?m Cemiyeti” ad?yla kurulan K?z?lay,
1877`de “Osmanl? Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1923`de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1935`te “Türkiye K?z?lay Cemiyeti” ve
1947`de “Türkiye K?z?lay Derne?i” ad?n? alm??t?r.

Kurulu?a “KIZILAY” ad?n? büyük önder Atatürk vermi?tir. K?z?lay`?n alameti, beyaz zemin üzerinde kar??dan bakarken sola do?ru aç?k k?rm?z? “ay” d?r. Yaln?z K?z?lay bayra??nda “ay”?n aç?k yüzü bayrak dire?inin tersine do?rudur.

K?z?lay alameti, Devletler Hukuku`nun ilgi hükümleri gere?ince, sava? zaman?nda silahl? kuvvetlerin sa?l?k servisleri ile o hükümlerin belirledi?i ki?i ve kurulu?lar için “koruyucu ve belirtici i?aret” olarak kabul edilmi?tir. Bunlar d???nda kalan hiçbir ki?i, kurul ve kurum, sava?ta tarafs?zl?k ve dokunulmazl?k timsali olan bu i?areti kullanamaz.K?z?lay, 1876 Osmanl?- Rus Sava??`ndan 1974 K?br?s Bar?? Harekat?`na kadar geçen süre içinde, Türkiye`nin taraf oldu?u tüm sava?larda, cephe gerisinde kurdu?u seyyar ve sabit hastaneler,hasta ta??ma servisleri,donatt??? hastane gemileri, yeti?tirdi?i hem?ireler ve gönüllü hasta bak?c?lar arac?l???yla sava? alan?nda yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik`in dost ve dü?man askerinin bak?m ve tedavisine yard?mc? olmu?, Türk olsun dü?man olsun sava? esirlerine gereken insanc?l yard?mlar? yapm??; sava?tan etkilenen sivil halk?n bak?m? ve korunmas? için çaba göstermi?; I Me?rutiyetin ilan?ndan sonra ?stanbul`da görülen büyük kolera salg?n?ndan bu yana yurdumuzda ortaya ç?kan do?al afetlerde felaketzedelerin bak?m?n?, bar?na?? ve beslenmelerini sa?lam??, uluslararas? yard?m faaliyetlerine kat?lm??; hem?irelik e?itimi, ilkyard?m ve kanla ilgili hizmetler alan?nda öncülük yapm??, korunmaya gereksinen pek çok vatanda??m?za gereken sosyal yard?m ve hizmetleri sunmu?tur.

KIZILAY BURSA ?UBES?

Bursa’da kentin ileri gelenleri taraf?ndan 1911 y?l?nda Osmanl? Yaral? ve Hasta Askerlere Yard?m Cemiyeti Bursa ?ubesi ad? alt?nda kurulan Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi 1. Dünya Sava?? sürecinde ?ehit yak?nlar?na ve göçmenlere sahip ç?kt?, Kurtulu? Sava??’nda Ankara ile Bursa aras?nda ayni ve nakdi yard?m köprüsü olu?turdu.
11 Haziran 1868 tarihinde Osmanl? Yaral? Osmanl? Yaral? ve Hasta Askerlere Yard?m Cemiyeti kuruldu, 1877 y?l?nda ad? Osmanl? Hilali Ahmer Cemiyeti olarak ?stanbul’un d???nda çe?itli illerde de te?kilatlanan Cemiyet’in Bursa ?ubesi ?ehrin önde gelen bürokratlar? ve tüccarlar?ndan öncülü?ünde 4 Kas?m 1911 tarihinde kuruldu.

Dönemin Sa?l?k Müdürü Mehmet Celalettin Bey’in ba?kanl???ndaki Osmanl? Hilali Ahmer Cemiyeti’nin kurucu yönetim kurulunda Sa?l?k Müdür Yard?mc?s? Op. Dr. Emin Bey, Op. Dr Abdullah Pa?a, A?barmal? Bankas? Müdürü Hac? Haf?z Bey, Ticaret Odas? Reisi Rafet Bey, Tacir Hac? Ahmet Efendi, e?raftan Bursal? Mustafa Bey, Aza Dr. ?efik Bey ve Dr. ?ükrü Faz?l görev ald?lar.

Cemiyet vilayet binas?nda tahsis edilen bir odada faaliyete ba?lad?. Osmanl? Hilali Ahmer Cemiyeti 93 Harbi, Balkan isyan? gibi nedenlerle sava? co?rafyalar?ndan Bursa’ya gelen göçmenlerin bar?nma ve güvenliklerinin sa?lanmas?, ?ehit yak?nlar?na, yoksullara yard?m gibi önemli bir misyon üstlendi. 1914 y?l?nda ise valinin e?i Pürnes Han?m’?n daveti üzerine kentin ileri gelenlerinin e?leri bir araya geldi ve Hilali Ahmer Cemiyeti’nin Kad?nlar ?ubesi kuruldu. Bu cemiyet daha ziyade yoksullara yard?m a??rl?kl? faaliyet gösterdi. Her iki ?ube de, maddi kaynak yaratmak için hay?rseverlerden ba??? toplad?, çe?itli etkinlikler düzenledi ve yard?m biletleri satt?. Cemiyet dönemin yerel yöneticileriyle i?birli?i içinde çal??t?.

1. Dünya Sava??’n?n ba?lamas?yla birlikte Cemiyet’in önemi daha da artt?. Bursa ?ubesi’nin Milli Mücadele’ye destek oldu?u, nakdi ve ayn? yard?mlar?n toplanarak Ankara’ya ula?mas?nda önemli görev ald??? biliniyor. Öte yandan i?galcilerin çekilirken yak?p y?kt?klar? çevre kasaba ve köylerde mezalimden canl? kurtulan yaral? ve ma?durlara da büyük destek verildi.

Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi taraf?ndan Abdurrahman Sarpkan ve e?ine ait bina sat?n al?nd? ve 1960 y?l?nda tapu tescili gerçekle?ti. Bursa’da dönemin en modern binalar?ndan biri 1963 y?l?n TÜRK KIZILAYI BURSA ?UBES? GENEL KURULU 9 da Miraç Olgaç’?n ?ube Ba?kanl??? döneminde tamamland? ve K?z?lay ?? Han? olarak hizmete girdi. Binan?n ikinci kat?nda K?z?lay Kan Merkezi, üçüncü kat?nda ise K?z?lay Bursa ?ubesi hizmet verdi. ?? Han?’n?n en üst kat? ise dü?ün salonu olarak tefri? edildi ve 1963 y?l?nda kent merkezindeki tek özel dü?ün salonu olarak Bursal?lara 35 y?l hizmet verdi. K?z?lay ?? Han?’n?n T?p Merkezi’ne dönü?ümüyle birlikte 1994 y?l?nda kapand?. K?z?lay Bursa ?ubesi, Bursa’da Ramazan ay?nda bugünkü gibi binlerce ki?iye yönelik iftar sofralar?n?n kurulmad??? y?llarda, yemek ve g?da yard?m?n? Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi üstlendi ve pek çok konuda oldu?u gibi bu alanda da öncülük etti, örnek oldu. Ayr?ca a?evi sayesinde çe?itli dönemlerde binlerce afetzedeye s?cak yemek ula?t?r?ld?.

1991 y?l?nda Muradiye’deki Depo’da a?evi olu?turuldu. Tüm bunlar?n yan?nda her y?l Ramazan ay?nda ?ube bilgi bankas?nda kay?tl? olanlar?n yan? s?ra muhtarlar arac?l???yla saptanan 3 bin 500 ihtiyaç sahibine, oturduklar? semtlerde olu?turulan merkezlerde her gün 3 çe?it s?cak yemek/ekmek da??t?ld?. Bursal? sanayiciler, hay?rsever vatanda?lardan toplanan ba???larla yürütülen s?cak g?da yard?mlar?n?n yan? s?ra Kuru Erzak Da??t?m Merkezleri arac?l???yla yine ihtiyaç sahibi 2 bin aileye mercimek, kuru fasulye, pirinç, çay, ?eker, ya? gibi 10 kalem malzemeden olu?an kuru g?da yard?m? yap?ld?. Zamanla K?z?lay’?n bu misyonunu yerel yönetimler, sivil toplum kurulu?lar?, sanayiciler üstlendi ve Ramazan aylar?nda binlerce vatanda?a iftar sofralar? kurulmaya, g?da yard?m? yap?lmaya ba?land?. K?z?lay Bursa ?ubesi bu alandaki öncü ve örnek misyonunu tamamlam?? oldu.

Öte yandan K?z?lay Kan Merkezi bugünkü Orhangazi Park?’n?n bulundu?u yerdeki hizmet binas?nda 1959 y?l?nda faaliyete ba?lad?. 1971 y?l?nda K?z?lay ?? Han?’n?n ikinci kat?na ta??nd?. Ancak uzun y?llar Bursa ve Güney Marmara’n?n ihtiyac?n? kar??layan Kan Merkezi’ne mevcut hizmet alan? yetersiz kal?nda Merhum Saniye R?za Han?m’?n ba???lad??? 300 metrekarelik arsada yeni bina yap?lmas? için harekete geçildi. Bursa K?z?lay ?ubesi taraf?ndan Bursal?lar?n katk?lar?yla 4,5 katl?k bin 300 metrekare kapal? olan? olan Türkiye’ye örnek gösterilen yüksek standartlarda fiziki ve t?bbi donan?ma sahip olan Kan Merkezi binas? tamamland? ve 11 Haziran 1999 tarihinde hizmete
girdi.

Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi bünyesinde  1999 y?l?ndan 2009 y?l?na dek afet, sa?l?k, kamp, yard?m ve e?itim gibi çe?itli faaliyetlerini farkl? mekanlardaki hiz- met birimleri arac?l???yla yürütmek- teydi. T?p hizmetleri Çak?rhamam’daki binadaki Merkez’de verilirken, yöne- tim birimleri Onurta? ?? Merkezi’nde, ?lkyard?m Merkezi ise Ulubatl? Hasan Bulvar?’ndayd?. Hizmetlerin daha ve- rimli/etkin ve h?zl? yürütülmesi için farkl? mekanlardaki tüm birimlerin tek merkezde toplanmas? ihtiyac? öne ç?kt?. Öte yandan buna çok uygun bir alan vard?. ?ehir Merkezi’nde Zafer Plaza’n?n araks?nda Merhum ?aziye Dinçkol’un ba???lad??? 352 metrekare- lik arsan?n ?ube binas? olmas?na ka- rar verildi. K?sa sürede tamamlanan Çok Amaçl? ?ube binas? 2009 y?l?nda düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Falcon ?? Merkezi’nde bulunan ?lkyar- d?m E?itim Merkezi, Onurta? ?? Mer- kezi’nde faaliyet gösteren ?ube hizmet ofislerinin yan? s?ra, Muradiye’deki er- zak ve 2. el giysi depolar? da bir araya topland?. Böylece tülerin ayn? binada toplanmas? bina ve personel verimlili?i aç?s?ndan önemli bir tasarruf sa?- larken hizmet alan vatanda?lar için de kolayl?k sa?lanm?? oldu. Hizmet birim- lerinin birle?tirilmesi sonras?nda bo?alan yerler ise kiraya verilerek ?ube için yeni bir gelir kayna?? yarat?ld?. Ayr?ca Muradiye Deposu’nun bulundu?u alana da 150 yatak kapasiteli k?z ö?renci yurdu için proje haz?rland?, haz?rl?k çal??malar? ba?lad?.

Öte yandan 5 katl? olarak in?a edilen binan?n en üst kat?nda Evde Hasta ve Ya?l? Bak?m? ile ?lkyard?m e?itimle- rinin düzenlendi?i iki e?itim salonu, dördüncü kat?nda insan kaynaklar?, muhasebe, al?m sat?m ve afet koor- dinatörlü?ü gibi operasyonel birimler yer al?yor.
Binan?n üçüncü kat?nda Ba?kanl?k odas? ve yönetim kurulu toplant? sa- lonu, sosyal projeler genel koordina- törlü?ü, ileti?im, ba?vuru ve dan??ma odalar?ndan olu?an yönetim ofisleri bulunuyor. ?kinci ve birinci katlarda ise Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi Kad?n ve Gençlik Kollar?n?n çal??ma odalar?, depolar, 2. el giysi ve çe?itli e?ya geri dönü?üm atölyesi, afet malzemeleri deposu, ar?iv ve teknik hizmetler ofis- leri hizmet veriyor.

 

 

 Jaylon Smith Womens Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz