kizilay-tip-7Türk Kızılayı Bursa Şubesi’nin Bursa’daki en önemli hizmetlerinden biri de Kızılay Dispanseri ile başlayan tıp hizmetleri yolculuğu oldu. Kızılay Genel Merkezi’nden onay alınarak Kızılay İş Hanı kademeli olarak Tıp Merkezi’ne dönüştü.

1 Ekim 1991 tarihinde açılan Kızılay Dispanseri’nde 26 oda 12 birim tefriş edilmişti. Ardından İlkyardım Servisi, 21 Ekim 1992 tarihinde hizmete girdi ve kuruluşun adı Kızılay Bursa Tıp Merkezi oldu.

Temmuz 1993’te ise en alt katta aşevi hizmete girdi. 1994 yılında Düğün salonu boşaltıldı ve yerine fizik tedavi, üroloji, ortopedi, odiometri, nöroloji poliklinikleri yapılarak branş sayısı 14’e daha sonra ise 17’ye çıkartıldı. Kan merkezi yeni binasına taşınınca 2. Katta boşalan yere Göz polikliniği ve ameliyathaneler yapıldı, Tıp Merkezi 2002 yılında başlatılan toplam kalite çalışmaları sonucu Türkiye’deki 2003 yılı Şubat ayında ISO 9001-2000 Kalite belgesi aldı. 2004 yılında da Cerrahi Müdahale Uygulama izin belgesini alarak Cerrahi Tıp Merkezi adı altında faaliyetlerini sürdürdü. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ruhsatla Göz Cerrahi Girişim Merkezi ve Genel Cerrahi Merkezi hizmete açıldı.

 

GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ CERRAHİ GİRİŞİM MERKEZİ

Birer muayene, pansuman, müşahede, sterilizasyon odasından oluşan Merkezde 1 genel cerrahi uzmanı, 1 genel cerrahi hemşiresi, 1 yardımcı personel ile hizmet veren Genel Cerrahi polikliniğinde tırnak çekimi, kist çıkartılması, lipom alınması gibi lokal müdahaleler yapıldı. 2 adet hasta post-op odası ile 1r adet sterilizasyon hazırlık odası bulunan genel cerrahi ameliy athanesinde ise genel cerrahi, KBB; Üroloji, ortopedi, kadın doğum branşlarında tonsillektomi, adennidekt omi, kis tdekt omi, variskostomi gibi ameliyat yapıldı.

 

GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ CERRAHİ GİRİŞİM MERKEZİ

2 uzman doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel ile hizmet veren Göz Cerrahi Girişim Merkezi’nde ise katarakt (Fako), göz tansiyonu, şaşılık, glokom, selezyon, göz kapağı ve diğer ameliyatlar yapıldı ve anjiyo, retina , ön segment, lazer görme alanı gibi sağlık hizmetleri de verildi.

 

kizilay-tip-2

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜNİTESİ

1 diş hekimi ve 1 hemşirenin çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi’nde diş röntgen çekimi, diş çekimi, tüm diş prot ez işleriyle ilgili sağlık hizmetlerinin yanı sıra panoramik r öntgen cihazıyla standart- ortogonal-peiadrik-sinüs panoramik, sefolemetrik görüntülemeler ile TME (Temporamandibuler eklem) ve linear tomografi çekimleri yapıldı.

 

BİYOKİMYA VE BAKTERİYOLOJİ LABORATUARI

Modern ve bilgisayar donanımlı tıbbi cihazların bulunduğu laboratuarda Biyokimya, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzman hekimleri, biyolog, 7 laboratuar teknikeri, 1 yardımcı personel olmak üzere 11 kişi tarafından hizmet verildi. Tanı hizmetlerinde iç kontrol sistemleriyle birlikte uluslararası Biorad dış kalite kontrol programının yanı sıra Düzen Laboratuarlar Grubu’nun dış kalite kontrol programlarına da katılan Laboratuarda biyokimya, bakteriyoloji, seroloji, hematoloji, hormon, Tümör belirteçleri, ilaç seviyeleri, şeker hastalığı ile erken tanı ve katip testleri, hamileler için ikili ve dörtlü tarama testleri, üriner sistem taş analizleri, genetik tamı tetkikleri ve diğer tüm tetkikler gerçekleştirildi. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı işe girme, hacca gitme, evlenme ve fabrika taramalarına yönelik tetkikler de yapıldı.

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

1 uzman hekim ve 1 hemşirenin hizmet verdiği poliklinikte 0-14 yaş arası her türlü çocuk hastalığı, gelişme geriliği, beslenme bozuklukları, demir eksikliği ve anemisi, paraziter hastalıklar gibi çocuk hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavileri yapıldı. Ayrıca 0-5 yaş arası çocuk takibi yapılarak annelere çocuk bakımı ve koruyucu hekimlik ağırlıklı eğitimler verildi ve hasta takipleriyle aşı uygulamaları gerçekleştirildi.

 

CİLDİYE POLİKLİNİĞİ

Deri v e cinsel y olla bulaşan hastalıkların teşhis ve tedavi edildiği poliklinikte 1 uzman hekim ve 1 hemşireyle hizmet verildi. Teşhise yardımcı olarak patherpie, martar arama (nativ preparat) yayma testleri ve lokal olarak gerekli konsültasyon işlemleri yapıldı.

kizilay-tip-6

 

DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ

1 Dahiliye uzmanı ve 1 hemşirenin sağlık hizmeti verdiği poliklinikte dahili hastalıklara yönelik her türlü tanı ve tedavinin yanı sıra check-up programları da gerçekleştirildi.

 

DİABET (ŞEKER HASTALIĞI) POLİKLİNİĞİ

2003 yılında Diyabet Polikliniği/ Merkezi oluşturuldu ve ayda iki kez aile hekimi, psikolog ve uzman diyetisyen tarafından yürütülen eğitimlerde şeker hastalığının belirtileri, seviyeleri, doktor kontrolünün ve beslenmenin, yaşam biçiminin önemi anlatıldı. Ayrıca Diyabet Polikliniği aracılığı ile şek er hast alarının yaşamını hastalık gerçeğine göre planlaması, kontrollerine düzenli gelmesi, tedaviyi düzenli uygulaması takip altına alındı.

 

SAĞLIKLI BESLENME

1 uzman diyetisyenin görev yaptığı birimde başta diyabet polikliniği olmak üzere kalp ve dâhiliye polikliniklerinden yönlendirilen hastaların beslenme programları yapıldı. Başta obezite olmak üzere beslenme bozukluğu olan hastalara diyet ve sağlıklı beslenme takibi uygulandı. Diyabet eğitimlerinin beslenmeyle alakalı bölümünde görev alınıldı.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA

Uzman psikolog eşliğinde genç ve yetişkin çok sayıda kişiye psikolojik danışma verildi. Seanslar halinde gerçekleşen uygulamada hasta takibi yapıldı. Gerek görüldüğünde hastalar psikiyatri tedavisine yönlendirildi.

 

kizilay-tip-3

EEG LABORATUARI

Nöroloji ve Psikiyatri polikliniklerinden gelen talep doğrultusunda 3 EEG hemşiresi ile hizmet veren EEG (Elektroansefalografi) laboratuarında çocuk, y etişkin v e uykuda EEG çekimleri gerçekleştirildi. Dışarıdan çekim t alebi olan hast alara da randevulu hizmet verildi.

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

Poliklinikte görev yapan enfeksiyon ve mikrobiyoloji uzmanı aynı zamanda labor atuar hekimi göre vini de yürüttü. Bu poliklinikte AIDS, Hepatit B ve C başta olmak üzere bulaşıcı has t alıkların t eşhis v e t edavisi gerçekleştirildi.

 

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

EK G serv isi nde k ar di y ol o ji labor atuarının y anı sır a 1 adet monitörlü, 1 adet seyyar EKG ile eforlu EKG cihazı ile hizmet verildi.

 

kizilay-tip-4

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ / SAĞLIKLI YAŞAM ÜNİTESİ

2 uzman hekim, 2 hemşirenin görev yaptığı poliklinikte ayrıca 1 fizyoterapist ve 1 yardımcı personel ile fizik seans hizmeti verildi. 1 parafin odası, 1 eksersiz salonu, 3 fizik seans odasının bulunduğu poliklinikte çok sayıda hastaya fizik tedavi uygulandı. Fizik tedavi için her türlü tıbbi cihazın yanı sıra kondisyon aletlerinin ve egzersiz sonrası duş alma imkanının da bulunduğu egzersiz salonu ise Sağlıklı Yaşam ünitesi olarak hizmet verdi.

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

1 uzman dokt o r, 1 hemşire 1 yardımcı personel ile hizmet veren poliklinikte astım, bronşit, pnömoni, bronkopnömoni, tüberküloz, akciğer kanserleri gibi çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleşti. Ayrıca Göğüs Hastalıkları Laboratuarı’nda uzman tarafından Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve mikro nebulizatör ile inhalasyon tedavisi uygulandı.

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ

B i r e r m u a y e n e , m ü d a h a l e v e müşahede odalarının bulunduğu poliklinikte 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekim, 1 ebe hemşire ve 1 yardımcı personel görev yaptı. Poliklinikte gebelik takibi, aile planlaması, spiral uygulaması, kanser araştırması (vaginal smear, kültür) erezyon tedavizi (koterizasyon), HSG, probe exisyon (teşhis ve kürtaj) menapoz-preenapoz, check-up ve lokal müdahaleleri gerçekleşti.

 

KADRİYOLOJİ (KALP HASTALIKLARI) POLİKLİNİĞİ

1 uzman hekim, 1 hemşirenin görev yaptığı Kardiyoloji Laboratuarı’nda eko-doppler, eforlu EKG, EKG holterleri ve 24 saat tansiyon holteri yapıldı. Acil servis ve kardiyoloji laboratuarında EKG çekildi ve check- up hizmetleri uygulandı.

kizilay-tip-5
KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ

1 uzman hekim ve 1 hemşirenin görev yaptığı poliklinikte tanı ve tedavi hizmetleri son sistem tıbbi cihazlarla verildi. Lokal ve genel anestezi ile her türlü kulak, burun ve boğaz ameliyatları gerçekleşti.

 

ODİOMETRİ LABORATUARI

KBB Polikliniği’ne bağlı olarak çalışan ve 1 odiometristin görev yaptığı laboratuarda düzenli kalibrasyonu yapılan cihaz aracılığıyla odiometri (işitme testi) ve tympanometri (basınç testi) yapıldı.

 

ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ

1 Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ile 1 hemşirenin göre v y aptığı poliklinikte kırık çıkıklar, doğuştan ve sonradan oluşan sakatlıklar gibi ortopedik hastalıkların tanı ve tedavisi yapıldı, lokal anestezi ile ortopedik cerrahi işlem uygulandı. Tedavi için atel, bandaj ve lokal müdahalelerin yapıldığı poliklinikte rehabilitasyon için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’nden yararlanıldı.

 

OSTEODANSİTOMETRİ (KEMİK ÖLÇÜMÜ) LABORATUARI

1 uzman hekim denetiminde 2 radyoloji teknisyeninin çalıştığım birimde kemik erimesi teşhis ve tedavisinde kullanılan son sistem bilgisayarlı dansitometri cihazı ile kemik yoğunluğu ölçüldü.

 

RADYOLOJİ SERVİSİ

Konv ansiy onel r öntgen v e ultrasonografi alanında hizmet veren Radyoloji servisinde her türlü direkt tetkik, mamografik tetkikler ve ilaçlı tetkikler, radyoloji uzmanı tarafından selling metodu ile ince bağırsak radyolojik tetkiki, doğuştan kalça çıkığı olan bebeklerde erken teşhis için ultason incelemesi, phlebografik tetkik (alt ve üst ekstremitelerde) ultrasonu ve her çeşit ultrasonografi yapıldı. Ayrıca manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), Doppler Ultrasonografi, sintigrafi ve patoloji hizmetleri dışarıdan satın alındı.

 

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

1 uzman hekim v e hemşirenin görev yaptığı poliklinikte ürolojiyel ilgili her türlü t anı v e t edavi hizmetleri gerçekleşti. Genel cerrahi ameliyathanesinde uzman hekim tarafından sünnet, katerizasyon gibi her türlü müdahale ile varisoktektmi, ürosektomi gibi müdahaleler yapıldı.

 

kizilay-tip-1

ACİL POLİKLİNİK

24 saat esasına göre hizmet veren Acil Polikilinik’ te acil vakalara gündüz aile hekimi müdahale ederken, gece ise pratisyen hekimler hizmet verdi. Hemşire ve yardımcı personelin de 24 saat görev yaptığı poliklinikte on binlerce Bursalıya sağlık hizmeti verildi.

 

CHECK UP PROGRAMLARI

Check-Up muayeneleri yaş, cinsiyet (genel kadın ve erkek check-up, menopoz öncesi ve sonrası check- up), kardiyolojik, çocuk check-up gibi kriterlre göre sınıflandırılarak uygulandı ve ilgili uzman hekimler tarafından değerlendirildi.

 

TIBBİ YARDIMLAR

Türk Kızılayı Bursa Şubesi Teşhis ve Tedavi Merkezi’nde yılda ortalama 200 bin has t ay a sağlık hizmeti verilirken yaklaşık 5 bin hastanın ise tedavisi ücretsiz gerçekleşti. Kurum eczanesinde hayır sever vatandaşların getirdikleri miadı dolmamış ilaçlar tasniflenip kontrol edilerek hekim denetiminde yüzlerce ihtiyaç sahibi hastaya ücretsiz olarak verildi. Vatandaşlardan bağış yoluyla toplanan gözlükler yine çocuklar öncelikli olmak üzere yoksul hastalara verilerek ihtiyaçları karşılandı. Türk Kızılayı Bursa Şubesi ’ne sakatlık ve cihaz ihtiyaç raporu, fakir ilmühaberi gibi belgelerle başvuran vatandaşlara tekerlekli sandalye, koltuk değneği, periton diyaliz aksesuarı, işitme cihazı gibi tıbbi cihaz ve malzeme yardımı yapıldı.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVRİ

Bursa Kızılay Tıp Merkezi’nde 19 yıl boyunca 4 milyonun üstünde hasta tedavi edildi. Öte yandan Merkez faaliyete geçtiğinde Bursa’da toplamda 8 olan özel sağlık kuruluşlarının sayısı 2010’a geldiğinde 100’e yaklaştı.
2005 yılında kamu hastanelerinin birleştirilmesi ve ardından da özel sağlık kuruluşlarından da SGK t ar afından hizmet alınmasıyla sağlıkta yeni bir dönem başladı. 21
Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa gereği Kızılay’ın tüm Tıp Merkezleri ve Hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Aynı yasa gereği Türk Kızılayı Bursa Şubesi Tıp Merkezi tüm demirbaşları ve tıbbi malzeme ve cihazlarıyla birlikte, 5 Mart
2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Merkez personeli de özlük hakları korunmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı’na geçti ve Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Kızılay Poliklinikleri adı altında sağlık hizmeti vermeye başladı.